top of page

wedstrijdreglement wk2018  

1. Organisator

Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Cooperio bvba met maatschappelijke zetel in Meerhout, Bevrijdingslaan 49 (BE 0540.892. 883), hierna genoemd: “Cooperio”. Deelname aan de wedstrijd houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement en van elke beslissing die Cooperio dient te treffen in het kader van deze wedstrijd.

2. Wie kan deelnemen?

a. Deelnemingsvoorwaarden

Deelname aan de wedstrijd is toegelaten voor meerderjarige inwoners van België. Aangezien deelname aan de wedstrijd online plaats vindt, worden geen communicatiekosten in rekening gebracht. Deelname is volledig gratis.

b. Onverenigbaarheden

Kunnen niet aan deze wedstrijd deelnemen: personeel van Cooperio alsook hun directe gezinsleden (echtgenoten en aanverwanten tot in de eerste graad). Wie toch op de lijst van de kandidaten of winnaars komt of zelfs wie een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement verliest automatisch zijn prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig recht op verhaal.

3. Periode

Deze wedstrijd loopt tijdens het WK 2018, zolang België in de wedstrijd blijft. De wedstrijd eindigt ten laatste op 15/07/18. Deze periode kan echter door Cooperio op elk moment worden onderbroken of stopgezet.

4. Inhoud en verloop van de wedstrijd

Om deel te nemen aan deze wedstrijd moet men het wedstrijdformulier invullen en de voorkeur laten weten op onze Facebook-post met betrekking tot de wedstrijd. Deelname is gratis en eenmalig.

De wedstrijd verloopt als volgt:
- Registreer je gegevens en geef je pronostiek voor de wedstrijd

- beantwoord de schiftingsvraag
- Deel je voorkeur op Facebook

De winnaars van de Duvel-pakketten worden bepaald vlg. de mate van juistheid van de pronostiek. De hoofdprijs zal bepaald worden volgens de schiftingsvraag. Indien deze door meerdere juist is geraden, dan zal de winnaar via loting worden getrokken.

5. De prijs
5.1. Prijs
De prijzen bestaan uit 3 Duvelpaketten (4-pack Duvel tripel en een glas) te verdelen over drie winnaars per wedstrijd van de Belgen op het WK 2018. Er is één hoofdprijs van 50m2 BorjaJET pannen die op het einde van het WK. op het van 50m2 BorjaJET pannen. Op 15/07/18 bepalen we op basis van de resultaten en de schiftingsvraag de winnaar van de hoofdprijs (50m2 BorjaJET pannen naar keuze).

 

5.2. Opnametermijn prijs
De prijs kan worden opgehaald in Meerhout, Bevrijdingslaan 49.


5.3. Onoverdraagbaarheid van de prijs

De prijs is nominatief (strikt op naam van de winnaars) en kan niet doorgegeven of verkocht worden. 

6. Bekendmaking winnaar

De winnaars van de pronostiek worden bekendgemaakt binnen de 48u na elke wedstrijd. Op 15/07/18 bepalen we op basis van de resultaten en de schiftingsvraag de winnaar van de hoofdprijs, dewelke op 16/07/18 wordt bekendgemaakt.

7. Persoonsgegevens

De contactgegevens die de deelnemers aan Cooperio meedelen zullen uitsluitend gebruikt worden om hen te contacteren in geval zij een prijs hebben gewonnen, en zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. U kan Uw gegevens kosteloos inzien of verbeteren door een verzoek daaromtrent per brief te richten aan Cooperio op bovenvermeld adres met een kopie van Uw identiteitskaart. 

8. Algemene bepalingen

Cooperio kan de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen door een gelijkwaardige prijs, mocht deze prijs niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook, zonder enig recht op vergoeding of compensatie in hoofde van de winnaar. Cooperio behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien programmatorische, technische of organisatorische omstandigheden dit vereisen. Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of dit reglement. Cooperio zal deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt met de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, bv. indien de website offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. Cooperio kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Cooperio zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden die zij organiseren uit te sluiten. Alle beslissingen van Cooperio in het kader van deze wedstrijd zijn definitief en onherroepelijk. Een overzicht van de uitgekeerde prijzen kan per brief worden opgevraagd door een schrijven te richten aan Cooperio op bovenvermeld adres, met een daarbij horende voldoende gefrankeerde enveloppe voor retourzending. Ook eventuele klachten omtrent de wedstrijd kunnen op bovenvermeld adres worden gemeld, waarna Cooperio met U contact zal opnemen. Over andere aspecten van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze overeenkomst wordt, naargelang de woonplaats van de deelnemer, beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting omtrent de wedstrijd en/of dit reglement dient eerst voorgelegd te worden aan Cooperio. Indien onderling overleg geen uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Antwerpen.

bottom of page